Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
ज्या...

ज्या व्यक्तीसोबत आपल्या मनातल्या "भावना" सहज.... रीत्या व्यक्त करू शकतो....त्या भावना..... मनातल्या Unconsciously..... बाहेर पडतात ते म्हणजे "खरं प्रेम".... "ती" (प्रेम)भावना व्यक्त" होते....एका प्रेमीसोबत.... पण; ...."तीच" भावना अव्यक्त असते...... एका मैत्री सोबत.. फक्त एवढाच फरक असतो....एक प्रेमी आणि मैत्री मध्ये बाकी काही नाही... कृणाल@

By krunal tarhekar
 212


More marathi quote from krunal tarhekar
29 Likes   0 Comments