Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
પાણી તો...

પાણી તો દરેકને એક જેવુંજ અપાય છે, છતાં શેરડી મીઠી, દ્રાક્ષ ખાટી, કારેલું કડવું અને મરચું તીખું ઉગે છે એનું કારણ પાણી નહીં પણ બીજ છે. આપણે આપણા મનમાં જેવા વિચારોનું વાવેતર કરીશું એવું જ ઉગશે.

By Chetan Gondalia
 32


More gujarati quote from Chetan Gondalia
17 Likes   0 Comments
31 Likes   0 Comments
31 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Abstract
14 Likes   2 Comments
23 Likes   0 Comments
22 Likes   1 Comments
17 Likes   1 Comments
18 Likes   2 Comments
16 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
11 Likes   2 Comments
21 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
9 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments