ఓటు...

ఓటు వేద్దాం మన నాయకుని ఎనుకు౦దా౦!

By Doddle vinesh
 55


More telugu quote from Doddle vinesh
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract