தோராயமான வாழ்க்கை வயது 64 சதுரங்க கட்டத்தில் ராஜா ராணி என இருபக்கமும் இருந்தாலும் வாழ்க்கை விளையாட்டில் வெற்றி பெறுபவர் அறிவைப் பயன்படுத்தியவராகவே இருப்பார்.

By KANNAN NATRAJAN