Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
அறிவாளிகள்...

அறிவாளிகள் வாழ்க்கையை தங்களுக்கு சாதகமாக்கி கொள்கின்றனர்! புத்திசாலிகளோ சிறு சாதகங்களையும் பயன்படுத்தி.... அவற்றை சாதனைகளாக்கி... வாழ்க்கையை தங்கள் வசப்படுத்திக் கொள்கின்றனர்

By Uma Subramanian
 7


More tamil quote from Uma Subramanian
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments