वेळ योग्य गुंतवणूक केली तर चांगली अन् अपव्यय केला तर वाईट. - आ.बा.

By Akash Jadhav