Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
शांतता नाद...

शांतता नाद अनाहत शांततेचा, अंतरात हुंकारतो खोल आत तळाशी संवाद, मौनाचा मौनाशी चालतो. वरवर जरी निरव शांतता, मनातला कल्लोळ आतच दडपतो शब्दांवाचून कळेल भाषा, अविरत वाट पाहतो. ©️ मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 57


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments