Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
लवकर...

लवकर गळणाऱ्या पाकळ्यां फुलाच्या,,, सुगंध आनंद आणि आनंद देतात,,, जे स्नेही असतात,, तेच सुख दुःखात साथ देतात ✍️प्रभावती संदिप नांदेडकर

By Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
 306


More marathi quote from Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)
14 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments