Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
कविता मनात...

कविता मनात एखादी काव्यकल्पना आली तर ती कवीला स्वस्थ बसू देत नाही दुसरेही काम करु देत नाही कवीला लिहिण्यास भाग पाडते अशी ही हट्टी खट्याळ गोड कविता सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 54


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments