Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
⭐खोडकर⭐ कुठल...

⭐खोडकर⭐ कुठल्याही नात्यात कधी कधी खोडकर पणे सुद्धा गरजेचे असते। नात्यातला हरवलेला तो खरा प्रेम पुन्हा अनुभव करण्यासाठी काहीतरी नवीन तर काही वेगळ्या मार्गाने प्रयास करने आवश्यक असते। Writer:-!!$rj!! :-Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 4


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments