Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
काही लोक...

काही लोक जन्मदिन साजरा करताना मोठमोठ्या मेजवान्या देतात.अफाट पैसे उधळतात. पैशाचा असा अपव्यय वाईटच!!

By Manisha Awekar
 115


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments