Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
घरचा उंबरठा...

घरचा उंबरठा हा जबाबदारी मागे टाकण्यासाठी नाही तर जबाबदार बनण्याची एक नवी सुरुवात म्हणून ओलांडला जात असतो.

By Gaurav Daware
 255


More marathi quote from Gaurav Daware
27 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments