Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
आयुष्यात...

आयुष्यात स्वतःहुन अचानक केलेला नवीन बदल प्रत्येकवेळी यशाच्या आणि आनंदाच्याच मार्गांवर घेऊन जाईल अस आवश्यक नाही कारण कधीकधी तो स्वतःहुन केलेला बदल आपल्याला अधोगती आणि दुःखाच्या मार्गांवर सुद्धा घेऊन जाऊ शकतो.

By Gaurav Daware
 266


More marathi quote from Gaurav Daware
27 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments