Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
* * * * *...

* * * * * * * * * * * आयुष्य * * * * * * * * * * * * * * * * आयुष्याचे calculation खूप वेडा केले पण सुख दुःखाचे accounts कधी जमलेच नाहीं | जेव्हा total झाली तेव्हा समजले की आठवण सोडून काहीच balance उरत नाहीं | श्रीमती मंगला बोरकर

By Mrs. Mangla Borkar
 279


More marathi quote from Mrs. Mangla Borkar
20 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments