ജീവിതം...

ജീവിതം മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതിഭാസമാണ്. മാറ്റങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം.

By Haritha Arun
 56


More malayalam quote from Haritha Arun
3 Likes   0 Comments