Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
ಉಲ್ಲೇಖ...

ಉಲ್ಲೇಖ :- 🖋 ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಣೇಶ ಹರಿದಾಸ ಮಿತಿಯಾಡಿದ ಮಾತು ಮುತ್ತು ಅತಿಯಾದರೆ ಕುತ್ತು ಕುತು ತಿಂದರೆ ಸಾಲದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುವುದು ವಿಪತ್ತು ಕಾಯದು ಯಾರಿಗೂ ಹೊತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇರುವುದು ಜ್ಞಾನದ ಸೊತ್ತು

By kirti kulkarni hridas Priya pranesh haridas ಕೀರ್ತಿಪ್ರಿಯಾ
 322


More kannada quote from kirti kulkarni hridas Priya pranesh haridas ಕೀರ್ತಿಪ್ರಿಯಾ
24 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments
9 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments