Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ಅರಿವಿಗೆ...

ಅರಿವಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದೆ ನೀ ಇಗಿಂತ ಅರಿತ ಗೆಳೆಯನಾಗಿನೀ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕೆ ಉತ್ಸಹಾಕನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಧುವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮನದ ಮಾತು ಭಾವನೆಯ ಸಾಕು ಹೊತ್ತಿನಲಿ ನೀವಿರುವ ಗಳಿಗೆಯ ಗತ್ತಿನಲಿ ಸ್ನೇಹ

By kirti kulkarni hridas Priya pranesh haridas ಕೀರ್ತಿಪ್ರಿಯಾ
 217


More kannada quote from kirti kulkarni hridas Priya pranesh haridas ಕೀರ್ತಿಪ್ರಿಯಾ
24 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments
9 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments