Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
ªÀÄzÀÄªÉ ªÀ...

ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄzÁÝzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄAr ªÀÄra PÀĽvÀ ªÀÄÄzÀÄrzÀ ºÉtÄÚ MzÉÝ ªÀÄÄzÉÝAiÀiÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀr

By Rathna Nagaraj
 24


More kannada quote from Rathna Nagaraj
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments