સૌથી અનોખો...

સૌથી અનોખો અને અતૂટ સંબંધ પ્રેમનો છે.

By MITA PATHAK
 11


More gujarati quote from MITA PATHAK
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments