એક સત્ય...

એક સત્ય હજાર અસત્યને મારે છે.

By MITA PATHAK
 3


More gujarati quote from MITA PATHAK
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments