Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Hum...

Hum Science🔬 ke student hai Dil❤ nahi testube fodte hai...😎😎

By Purvesh Bhawsar
 184


More english quote from Purvesh Bhawsar
0 Likes   0 Comments
2 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
3 Likes   2 Comments

Similar english quote from Comedy
21 Likes   2 Comments
4 Likes   1 Comments
5 Likes   3 Comments
38 Likes   8 Comments
1 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments
21 Likes   2 Comments
22 Likes   2 Comments
1 Likes   1 Comments
24 Likes   5 Comments
4 Likes   1 Comments