@tpkwtfsm

Mangesh Medhi
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

125
Posts
296
Followers
2
Following

I'm Mangesh and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

आठवणी रडवतात आठवणी हसवतात पण स्वप्ने सुखावतात गोड आठवणी अन सुख स्वप्ने साठवण घेऊन मनी चालत रहावे जीवनी

मोहास अंत नाही आणि हव्यास विनाशक ! म्हणून थंबायचे कधी कुठे हे ज्याचे त्याने ठरवलेच पाहिजे.

मन संतोष सुख, संतुष्ट मन गंगोत्री उदात्त निर्झर पाझर, प्रेमनदी प्रवाह


Feed

Library

Write

Notification
Profile