@s2nadf1g

Janvi Undaviya
Literary Captain

2
Posts
1
Followers
2
Following

કહેવાયું નહિ શબ્દોથી એટલે મૌન ધરી લીધું, ખુદને મળવાનું એક સરનામું શોધી લીધું, રખડતી કલમનું એક ઠેકાણું નક્કી કરી દીધું....

Share with friends

No Audio contents submitted

Feed

Library

Write

Notification

Profile