శ్రీనివాస్ మంత్రిప్రగడ
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2021 - NOMINEE

101
Posts
11
Followers
15
Following

పుట్టి పెరిగింది విశాఖపట్నంలో, స్థిరపడింది హైదరాబాద్ లో, చాలా కాలంగా బెంగళూరు లో ఉంటున్నాను...సాహిత్యాభిలాష చదవడం వరకే పరిమితమైంది...లాక్ డౌన్ సందర్భంగా కొంచం రాయడం కూడా ప్రారభించేసిన ఔత్సాహిక రచయితను...గురజాడ, కుటుంబరావు, రావి శాస్త్రి, ముళ్ళపూడి, జ్యేష్ఠ, భరాగో, గొల్లపూడి, డాక్టర్... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

Written & Narrated by శ్రీనివాస్ మంత్రిప్రగడ


Feed

Library

Write

Notification
Profile