RADHIKA DESHPANDE
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2021 - NOMINEE

31
Posts
7
Followers
2
Following

I'm RADHIKA and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

एक रोप मैत्रीचं माझ्या अंगणी असावं, फुलांना बहर येऊन सर्वत्र दरवळावं. रोज हे रोपटं उंच उंच जावं, गगनभेदूनी विश्वातची एक आदर्श निर्मीत अजरामर व्हावं!!

विश्वास ही अशी एकमेव आशा आहे जी कायम आपल्या सोबत असेल तर मग कुठलेही असाध्य ही साध्य करण्याचे सामर्थ्य या दृढ विश्वासात सामावले आहे.

गंध चाफ्याचा दरवळला सर्वत्र, हळूच वाऱ्याची झुळूक... स्पर्श सुमनाचा हलकासा, रातराणी करे काहीतरी कुजबूज... चंद्र ढगाआढ,चांदणे करती लुकलुक..... सारे आतूर बघाया ही रात्र एक ...

स्व्नसुंदरी असे ती असा भास होत आहे, कल्पना की वास्तव हे सारे खेळ वाटत आहे . मी असेल सोबत तुझ्या फक्त हात तुझा मागत आहे .

मन हे वेडे, बावरे नकळत फुलपाखरू झाले ... फुला-फुलांतून फिरक्या घालीत रंगीबेरंगी विश्वातची ते रमले!

"अस्त होवो वाईट विचारांचा सुर्यास्तासमवेत, उंच भरारी घेऊया ठेवून नवी आस नवी उमेद।।"

तिमीराकडून तेजाकडे , जशी रात्रीनंतर पहाटं व्हावी। अनेक संकट पेलली, पुन्हा एक नवीन सुरुवात व्हावी।।

"काळोख संपला, ती अंधारलेली वाटही संपली। पुढे सुंदर प्रकाश,नवी सुरुवात झाली।।"

"हाती घेतले कार्य ,आरंभ नवा, सुर्यकिरणांचा प्रकाश सोबतीला हवा।"


Feed

Library

Write

Notification
Profile