પ્રેમ ના સરનામે - અનામી HeeR
Literary Colonel
10
Posts
66
Followers
13
Following

પાનખર તણી જીંદગી નો વસંત સમ પ્રેમ વેરાન રણ મા પણ ખીલે ગુલાબ જેમ લાગણી નો જરુરી માત્ર એક છાંટો શબ્દો થી કંઈ એમજ થોડી થાય પ્રેમ. - અનામી HeeR IG - @hiren_1897

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile