" నీ...

" నీ వినయంతో మరొకరి గర్వాన్ని తృప్తిపరచకు నీ గర్వంతో మరొకరి స్వాభిమానాన్ని ఎండగట్టకు "

By PRASHANT COOL
 150


More telugu quote from PRASHANT COOL
18 Likes   0 Comments