Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ரக்‌ஷா=...

ரக்‌ஷா= பாதுகாப்பு; பந்தன்= பிணைப்பு( பாசம்) இவ்விரண்டினையும் கொடுக்கும் சகோதரனைப் போற்றும் நாளே ரக்‌ஷா பந்தன்!!

By Chandra Kala K
 56


More tamil quote from Chandra Kala K
18 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments