மனிதர்களில்...

மனிதர்களில் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு சிரிப்பு என்பதே தூக்கத்தில் வரும் கனவுகளில் மட்டும்தான் என்பதுபோல வாழ்க்கை அமைந்து விடுகிறது

By KANNAN NATRAJAN
 24


More tamil quote from KANNAN NATRAJAN
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments

Similar tamil quote from Abstract