கிராமமக்கள்பிறமொழி தொழில்நுட்பம் கோட்ஸ் படித்தவன்உலகம் வெப்பமயமாதல் வாழ்க்கைபொருள் தூரோகம் அனுபவம் அன்புஅறன் நம்பகத்தன்மை lifewithoutyourself trust மர்மம் ரகசியம் love secret போதும்என்றமனம் சமூகம்

Tamil Crime Quotes