திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்து மு. வ உரை மு வ உரை மு. வ வான் சிறப்பு அரண் வலியுறுத்தல் நீத்தார் பெருமை

Tamil Classics Poems