Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
सुखद तुझ्या...

सुखद तुझ्या सहवासाने मोहरते अजुनी माझे मन.. चालताना सोबतीने वाटेत जणू चांदणं शिंपण... प्रत्येक वळणावर राहो, असेच घट्ट आपुले हे बंधन ... गुंफूणी सदा उमलत राहो असेच आपुल्या प्रीतीचे गुंफण... © Vishakha More

By Vishakha More
 18


More marathi quote from Vishakha More
25 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments