Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मातृत्व आहे...

मातृत्व आहे सृजनाचा गाभारा, स्रित्वाच्या अस्तित्वाचा देव्हारा,त्यास नाही भेद एक जात ती माय माउली

By Pushpanjali Sonawane
 31


More marathi quote from Pushpanjali Sonawane
14 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments