Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
⭐दारू⭐ कधी...

⭐दारू⭐ कधी विचार केला आहे की संसारात् इतके चविष्ट् पदार्थ उपलब्ध असुन आपन दारू सारखी घाणच्या आधीन का होतो? नाही ना? कारण आपण दारूच्या प्रेमात् इतके आंधळे झालेले असतो की आपल्याला चूक काय आणि आपल्यासाठी उत्तम काय याचा विसर पडतो Writer:-!!$rj!! :-Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 3


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments