Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आजच्या...

आजच्या कोरोनाच्या संकटसमयी वेतनाला पण ठिणगी पडली कसे जगावे आता हाच प्रश्न पडत आहे वेळोवेळी

By akshata alias shubhada Tirodkar
 5


More marathi quote from akshata alias shubhada Tirodkar
29 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments