Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Thoda mila...

Thoda mila hai aur thode ka intezar hai, Galti ke liye tu hi zimmedar, yaha khushi ka bhi tu hi karzdaar, Yeh Zindagi hai mere dost,yeh gulzar hai!

By Shreshtha Sengupta
 191


More english quote from Shreshtha Sengupta
5 Likes   0 Comments
8 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments
1 Likes   1 Comments
2 Likes   1 Comments

Similar english quote from Inspirational
7 Likes   0 Comments
1 Likes   1 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
4 Likes   2 Comments
11 Likes   10 Comments
2 Likes   2 Comments
3 Likes   4 Comments
11 Likes   4 Comments
1 Likes   2 Comments
29 Likes   42 Comments
8 Likes   2 Comments
7 Likes   0 Comments
26 Likes   1 Comments