ନୀରବତା ହଉଛି...

ନୀରବତା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଜବାବ ଯୋଉ ଜବାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ...

By Purnima Prusty
 43


More english quote from Purnima Prusty
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
3 Likes   1 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar english quote from Inspirational