எண்ணம்...

எண்ணம் பேச்சு செயல் இதை வைத்தே மனிதன் கர்மவினை அமைகிறது

By anuradha nazeer
 107


More english quote from anuradha nazeer
20 Likes   4 Comments
22 Likes   4 Comments
33 Likes   4 Comments
21 Likes   0 Comments
21 Likes   1 Comments

Similar english quote from Inspirational