@hg04ahvh

Suhas Belapurkar
Literary Colonel
21
Posts
15
Followers
0
Following

I'm Suhas and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 16 Jun, 2020 at 09:49 AM

मनाचा आरसा समोरच्या आरशात पाहण्यापेक्षा मनाच्या आरशात पहा तुमचे खरे रूप तुम्हाला तेथेच दिसते

Submitted on 16 Jun, 2020 at 09:45 AM

अहंकार अहंकार मातीच्या ढेकळा सारखा असतो थोड्याशा आघातानेही क्षणात साऱ्याची माती करतो

Submitted on 29 Apr, 2020 at 11:40 AM

शाश्वत आणि अशाश्वत यामधील द्वंद्व म्हणजे वास्तव सुहास बेलापुरकर


Feed

Library

Write

Notification
Profile