కావ్య రాము
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

22
Posts
8
Followers
0
Following

గృహిణిగా నా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ , మనఃతృప్తి కోసం రచనలు చేస్తుంటాను.

Share with friends

""ఆడపిల్ల ని పద్దతిగా పెంచండి,అణకువగా ఉంచండి అని నీతివాక్యాలు చెప్పే వాళ్ళు , మగపిల్లల్ని పశువుగా ప్రవర్తించకురా అనే ఒక్క బుద్ధిమాట అయినా చెప్పే తల్లిదండ్రులు ఉంటే బాగుండు😔"" -కావ్యరాము

" శిష్యునిలోని అవివేకపు అజ్ఞానాంధకారాన్ని రూపుమాపి లోలోన దాగున్న జ్ఞాన ఖనిని బయటికి వెలికితీసి అపరజ్ఞానిగా వెలిగేలా చేసి ఆ వెలుతురు వెనక నీడలా దాగుండిపోయే మహాఋషి ఒక్క గురువు మాత్రమే..." -కావ్యరాము


Feed

Library

Write

Notification
Profile