అబద్ధాలాడుట...

అబద్ధాలాడుట అతనికి ఆకు వక్క వేసుకున్నంత తేలిక. -Dinakar Reddy

By Dinakar Reddy
 7


More telugu quote from Dinakar Reddy
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments