"తెలిసిన...

"తెలిసిన వాడికి చెయ్యి అందిస్తే స్నేహం అవుతుంది." "తెలియని వాడికి చెయ్యి అందిస్తే సాయం అవుతుంది."

By Kishore Semalla
 1


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments