விளையாட்டில்கூட ராஜா ராணிக்குத்தான் போட்டிக்கு அதிகமே தவிர வேலையாளாய் இருப்பவருக்கு என்றுமே போட்டி கிடையாது!!

By KANNAN NATRAJAN