படித்தவன்...

படித்தவன் என்பவன் யார்?துளியாவது அன்பை உணர்ந்தவனே படித்தவன்.கடவுளே அன்பு!

By KANNAN NATRAJAN
 192


More tamil quote from KANNAN NATRAJAN
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments