Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଗଞ୍ଜେଇ
ଗଞ୍ଜେଇ
★★★★★

© Sarada Parida

Tragedy

7 Minutes   14.2K    11


Content Ranking

ଗେ􀅛ଇ

ସାରଦା 􀈄ସାଦ ପରିଡା,

ଅ􀅼ାପକ , େକାଣାକ􀆽 ବି􀅗ାନ ଓ କାରିଗରୀ ମହାବିଦ􀈻ାଳୟ,

ଜଟଣୀ, ଭୁବେନ􀆤ର

‘’ ଆ􀅗ା ଉପରୁ ବହୁତ ଚାପ । େମା ଚାକିରି କଥା । ଆପଣ ମାେନ ଯଦ ି ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା କରଦି ଅି େ􀅽 େତେବ କଥାଟା

ଏଇଠ ି ଛ􀅢ି ିଜାଆ􀅽ା । ଆଉ ଯଦ ି ନକରେି ବ , ସମ􀆱􀅋ୁ ଥାନାକୁ ଯବି ାକୁ େହବ । କଏି ଜାେଣ େକା􀇓 କେଚରୀ କଥା । େତଣକି ି

ଆପଣ ମାନ􀅋 ଭାଗ􀈻େର ଯାହା 􀇆ବ । େମା େଦାଷ େଦବନ ି , ଆଉ େକେତ ଦନି ନଆି ଁ କୁ ଅ􀅠େି ର ପୁେରଇବ ି ’’ , କାନ ମୁ􀅢ା

ଆଊଁସୁ ଆଉଁସୁ ଗୁହାରି କରିବା ଢ􀅏େର ଥାନା ବାବୁ କହୁଥା􀅽ି ସମେବତ 􀇲ାମବାସୀ􀅋ୁ ।

େସତକି ି େବଳକୁ କଏି େଗାଟାଏ ରୁ 􀅢 େହାଇ􀇆ବା େଲାକ􀅋 ପଛପଟୁ ଗଜ􀆽ନ କରଉି ଠଲି ା , ‘’ ନ􀈻ାୟ େବାଲି କଣ କଛି ି ନାହ 􀇂 ,

ତେମ ପୁଲି􀇩 େହେଲ େବାଲି କଣ େଗାଟାଏ ମାଇପି କଥାେର ପୁରା ଗଁା ଟାକୁ ବା􀆆ନି ବ ନା କଣ । େଦ􀇅ବା କଉ ଅ􀅢ିର ି ପୁଅ

ଆମ ଦହି େର ହାତ ଦବ । ମରଯି ିବୁ ପେଛ ମୁ􀅢 େନାଇଂବୁ ନାହ 􀇂 । ଆେର ଭଲ ଯୁଗ େହଲା େହା ଏ ମାଇପି ଟା ପରୁ ା ଗଁା

ଟାକୁ ପାଣ ି ପିଆଇ ଦଉଛ ି । ”

ପୁଣ ି କଥାକୁ ସମତୁ ଲ କରବି ା ଢ􀅏େର ଥାନବାବୁ ନଜି 􀆸ଭାବର ବପି ରୀତ ବୁଝାଉ ବୁଝାଉ କହେି ଲ ,” ଆ􀅗ା ଆଉ କଥାକୁ

ଆଗକୁ ବଢା􀅽ୁ ନାହ 􀇂 । ଯାହା ହବା କଥା େହଲାଣ ି । ଯାହା େଯମିତ ି କର ି କଥା କୁ ଏଇଠ ି ରଫା ଦଫା କର । ବେି ରାଧୀ ଦଳଆି

େଘରେି ଲଣ ି , କଥା ଯଦ ି ମହଳି ା କମଶି ନେର ପହେ􀅙 , େତଣକି ି ମଁୁ ନରି ୁ ପାୟ । ଆପଣ ମାନ􀅋ୁ େକହ ି ର􀅁ା କରପି ାରେି ବ ନାହ 􀇂

। ” 􀇰ମଶ , ଥାନା ବାବୁ􀅋ର େପଶାଗତ କକ􀆽ଶ ଗଳାର ଅନୁଭବ େହଉ􀇆ଲା େସେତେବେଳକୁ ।

େତେବ ଏେତ ସବୁ କଥାର କଣ 􀈄ାସ􀅏ିକତା । ଏ କାହାଣୀର ପୃ􀆪ଭୂମି ଠି􀇉 ଝିମିଟି େଖଳରୁ ମହାଭାରତ ର ସୂ􀇿ପାତ

େହଲାଭଳ ି । େସଦନି େହାଇଥାଏ େଦାଳ ପୁଣମ􀇃 ା । େମଳଣ ପଡଆି େର ଚାଲିଥାଏ େଦାଳ େମଳଣ । ରାତ ି ସରକି ି ଗଁା

େଟାକାଏ ଅେପରା କରୁଥା􀅽ି େମଳଣ ପଡିଆେର । ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯାଏ ସମେ􀆱 େସଇଠ ି । ଭଳକି ି ଭଳ ି େରାଷଣୀ ,

ଡାକବାଜରି ଫାଟପି ଡୁ ଥାଏ ପୁରା ଗଁା । ରାତ ି ବଢବି ା ସେ􀅏 ସେ􀅏 େମଳଣ ପଡଆି 􀇰ମଶଃ େଲାକାରଣ􀈻 େହଉଥାଏ। ପଲି ା ,

ମାଇେପ ସମେ􀆱 ଅେପରା େଦ􀇅 ଗଲାରୁ ପୁରା ଗଁାtaa େଯମିତି ଖଁା ଖଁା େହାଇଯାଇଥାଏ େକାଳାହଳ ଭିତେର । ପାଖ ଆଖର

ଗଁା ରୁ ବ ି କାହ 􀇂 େକେତ େଲାକ ଆସଥି ା􀅽 ି । ଏ ଅେପରା କଳା େ􀈄ମୀ ମାନ􀅋 ପାଇଁ େଯମତି ି େଗାଟାଏ ମହାନ􀆃ର ଆସର ,

େସମିତି େଚାର, ଟାଉଟର , ଆଉ ନିଷାଡ଼ି ମାନ􀅋 ପାଇଁ ମ􀅼 େଗାଟାଏ ଭଲ ଆଖଡା । ବରଷ ଯାକ ମୁହଁ େମାଡି ପଡି􀇆େବ ,

ଠକି ବଷ􀆽ା ପେର ପେର ସୁଆ ଁ କଅଂଳଲି ା ଭଳ ି ଏମାନ􀅋ର େଚାରୀ କଳା ଭିଡ ି େମାଡ ି େହାଇ ଉେଠ । ଆଉ ତା ସହତି ଆଜ ି

କାଲି ଏ ନିଶାପାଣିର କରାମତି ; ଅ􀅗ାନୀ ମୂଖ􀆽 ନିଷାଡ଼ି େବେଳ େବେଳ ଆପଣା’ର ଲାଗି େଗାଟାଏ େଗାଟାଏ େଲାକହସା କାମ

କରପି କା􀅽 ି । େସଦନି ବ ି ଠ􀇉ି ସମାନ େଗାଟାଏ ଘଟଣା ଘଟଲି ା ସତଆି ସା􀅏େର ।

ସତଆି ଟା 􀈄କା􀅢 ନବି ୁ􀆽􀅶ଆି , ପୁରା ହୁ􀅢ା ମା􀇇ଆ ଟା । ଯାହା ବୁଝ􀇆ି ବ ଫାେଳ । ଟେି କ େଟକ ି ଟୁ କା େଦେଲ ତନି ି ତନି ି ଜଣ􀅋

କାମ ଏକୁଟଆି କରଦି ବ । ଆଉ ତା ସହତି ଯଦ ି ଗେ􀅛ଇ ନଶି ା ଟେି କ ପଡଯି ାଏ େତେବ କଥା େଶଷ । ପୁଅ େଯମତି ି ନଜି କୁ

ସେବ􀆽 ସବ􀆽ା ମେନ କେର । େସଦନି ସ􀅛 ସରକି ି େମଳଣ ପଡଆି େର ମହାପୁର 􀅋 ଆଗେର ଭଜନ ଚାଲିଥାଏ । ଗାୟକ,

ପାଳଆି 􀅋 ଗାୟନ-ବାୟନ ଭତି େର ପୁରା ପରେି ବଶ ଭ􀄽ିମୟ େହାଇ ଉଠୁ ଥାଏ । େହେଲ ସତଆି ର ଏ ଭଜନ େର କଛି ି ମତଲବ

ନଥାଏ । ଖାଲି ମଛି ଟାେର ପଛେର ବସ ି ପାଳଧି େର । ଲ􀅁 ଠାକୁର􀅋 ଧୂପ େଭାଗକୁ । ତା’ର ି ପେର ଗେ􀅛ଇ ଚଲି ମ ବାହାରବି ।

େସତକି ି େବଳକୁ ସତଆି କୁ େଖାଜା । ଦଇବକୁ େସଦନି େମଳଣ େର ନଘି 􀆽ାତ ଗେ􀅛ଇ େଭାଗ । ସତଆି କୁ ଏଭଳ ି ନଶି ା 􀇲ାସଥି ାଏ

େଯ େମଳଣ ପଡିଆରୁ ଘର ଯାଏ ଆସିବା ଅସ􀆗ବ । ତଥାପି ନିଜକୁ ସ􀆗ାଳି େଗାଟାଏ େଗାଟାଏ ପାହୁ􀅢 ପକାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ

ବଢୁ ଥାଏ । ଢଳ ି ଢଳ ି କଛି ି ବାଟ ଯିବା ପେର , ଗଁା ମୁ􀅢 ଚଉରା ପଡଲି ା । େସଇ ଚଉରା ପି􀅢ିକୁ ଲାଗି ଆଉଜା େହଇଥାଏ

େକଇଖ􀅢 ସାଇେକଲ । ନଶି ା େଜାରେର ନଜି କୁ ଚ􀆺ି ବି ା ଅବ􀆳ାେର ନଥାଏ ସତଆି । ସାମାନ􀈻 ସାଇେକଲ ଟା େଯ ନଜି ର ବା

ଆଉ କାହାର ଚ􀆺ି ବି ବା େକମତି ି । ହଠା􀇘 ଅନୁଭବ କଲା େଯମତି ି େସ ସାଇେକଲ ରୁ େଗାଟାଏ ତାକୁ ହାତ ଠାର ି ଡାକୁଚ ି ।

େବାେଧ ତା ପୁଅ କାଳଆି ଆଣ ି େଥାଇ େଦଇଯାଇ􀇆ବ । େଦ􀇅ଲା ଉ􀅧ାରୁ େଯମତି ି େଟାକାଟା େସଇ ସାଇେକଲ ଉପେର ବସଛି ି

। େଗାଡେର କଳା ମଚ ମଚ େଜାତା , ଧଳା ସାଟ􀆽 , କଳା ପ􀈰ା􀅠 , ପାକଟି େର କଲମ ।

ପୁଣି ନିଶା ଘାରିଲା ସତିଆ କୁ ; “ଏଁ େଟାକାଟା ଏଇଠି ସାଇେକଲ କୁ ଛାଡ ି େଦଇ ଯାଇଛ।ି “ ଛାମୁଡ ି ଧରଲି ା ସତଆି , ସାଇେକଲ

ଟାକୁ । ଏକା ନି􀆤ାସ େର ଶୁେନ􀈻 ଶୁେନ􀈻 େଟକିେନଲା ସାଇେକଲ ଟାକୁ ଘର ଯାଏଁ ।ଗୁହାଳ ମୁ􀅢େର େଥାଇେଦଇ

େକେତେବେଳ େସାଇପଡଛି ିଆଉ େହା􀇩 ନାହଂି ।

ତା ଆର ଦନି ଆ􀇅 ଫିଟଲି ା େବଳକୁ ଦନି ଦ ି ଘଡ ି । ଗଁା ଯାକ ହୁର ି ; ଭୁ ଇଁଆ ଘରୁ େଚାର ି େହାଇଛ ି । େଚାର ମାେନ ପରୁ ା କଳା

କନା ବୁେଲଇେଦଇଛ􀅽 ି । ସତଆି ର େସେତେବଳକୁ ନଶି ା ଅେଧ ଖସଯି ାଇଥାଏ । ଆ􀇅 ମଳ ି ମଳ ି ଉଠବି ା ସରକି ି ତାର ଆଉ

ଆର ରାତରି କଛି ି ମେନ ନଥାଏ । ଆ􀇅 ଆଗେର ଭୂ ୟଁା ଘର ସାଇେକଲ । ଧୀେର ଧୀେର ମେନପଡଲି ା କାଲି ରାତରି ଘଟଣା

ସବୁ ।

ଛ ି ଛ ି େସ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ େଦେଖଇବ େକମତି ି । ଏ ସବୁ ତ େସ ନଶି ାର କରାମତ ି । ମୁ􀅢କୁ କଛି ି ଉପାୟ ଆସୁ ନଥାଏ ତା’ର

। େଗାଟାଏ ପଥର ଭଳ ି ବସ ି କଣ କରବି ନ କରବି େସଇ କଥା ଭିତେର ଧ􀆃 ି େହଉଥାଏ । େସତକି ି େବଳକୁ ତା ମାଈପ

ଫୁେଲଈ ସବୁ କଥା ଶୁଣଲି ା ଭଳ ି ସତଆି େଗାଡ ତେଳ ପଡ ି େନହୁରା େହଲା ସରକି ି କହ ି େହଉଥାଏ , “ଯାହା କରୁ ଛ କର ,

ୟାକୁ େକଉଁଠ ି ନୁଚାଅ , ଭୁ ଇୟାନ ବୁଢା େଯମତି ି ମାର ି େଗାଡାଉଛ ି , ଯଦ ି ଜାେଣ ତେମ ଏ କା􀅢 କରଛି , େତେବ ନ􀆱ି ାର ନାହଂି

। କଏି ଜାଣବି ା ଆଗରୁ ଆକୁ ଠକି ଣା ଜାଗାେର ଲଗାଅ । ଏେବ ଯାଏଁ େକହ ି ଜାଣ ି ନାହା􀅽 ି ।”

ଟେି କ ଥୟ ଧରଲି ା ସତଆି , େହଉ ଏଣକି ି ଯାହା େହବ େଦଖାଯିବ । ଗଁା ଦା􀅢ରୁ ଦ ି େଘରା ବୁଲି ଆସଲି ା ସତଆି । ଗଁା ଟା

ଯାକର କଥା କାନେର ପଡୁଥାଏ । ଭି􀆊 େଲାକ ଭି􀆊 କଥା , କିଏ କହୁଥାଏ ଥାନା ବାଲା􀅋ୁ ଆଣ , ଆଉ କିଏ କହୁଥାଏ ଥାନା

ବାଲା କଣ କରେି ବ , ତେମ ଗଁା ବସାଅ , ଗୁଣୀ ଆଣ , ଚ􀅢ୀପାଠ କର ି େସ ଠ􀇉ି େଚାରକୁ ଧରବି । ପୁଅ ଥେର ନା କହେି ଲ ,

ତାକୁ ସାବାଡ କରବାକୁ ଆଉ େକେତ ସମୟ । ଆମ ଠୁ କଣ ବୁେକଇଯିବ ସିଏ ।

ଏକଥା ସବୁ ଶୁଣ ି ଶୁଣ ି େସେତେବଳକୁ ସତଆି ପିେଳହ ି ପାଣ ି । କଣ କରବି କଣ ନକରବି କଛି ି ବୁ􀅶 ି ବାଟ ଦଶି ୁନଥାଏ । ମନକୁ

ମନ 􀇅ଆଲ ଆସୁଥାଏ େସ ତା􀅿ିକର କଥା । ମଣିଷ ନୁେହଁ ତ େଗାଟାଏ ରା􀅁ାଷ , ନାଲି ନାଲି ଡିମା ଡିମା ଆ􀇅 , କପାଳେର

ଚାର ି ଆ􀅏ୁଳ ବହଳର ସ􀆃ି ୁର େଲପ । ଦ ି ହାତେର ଦସ –େକାଡଏି ପଥର ମୁଦ ି । ବାଜୁବ􀆆େର ପଟାଦାର େଡଉଁରଆି ,

େବକେର ଚାରସି ାରଆି ରୁ 􀈁ା􀅁 ମାଳ।ି ଆଉ ତା ସା􀅏କୁ ଦରପଚା ବହଳ ଦାଢ।ି ନଡରବି ା େଲାକ େଭେଟଣା ହବ ଦନି ଦ ି

ପହରେର । ସତଆି ଠ􀇉ି ଜାଣଛି ି ତା’ର କରାମତ ି । ସାତ ସ􀆆ି ୁକ ଭତି େର ର􀇅େଲବ ି ନ􀆱ି ାର ନାହଂି । ଖାଲି ନଜି କରମ ନ􀆃ି ୁ􀇆ଲା

ସତଆି େସେତେବେଳ । କଛି ି େଗାଟାଏ ଉପାୟ କରବି ାକୁ ପଡବି । ଆଜ ି ରାତ ି ସରକି ି ଯଦ ି ଏ ସାଇେକଲଟାକୁ ଠକି ଣା ଜାଗାେର

ନ ଲଗାଏ େତେବ ନ􀆱ି ାର ନାହଂି ।

େସଦନି ରାତ ି ଦ ି ଘଡ ି ସରକି ି ସତଆି ପାଦ ଚପି ି ଚପି ି ଆଗକୁ ପାହୁ􀅢 ପକାଇ ଚାଲିଥାଏ । କଣ ଆଉ କରବି । ନେି ଜ ତ ଜାଣ ି

ଜାଣ ି ମରଛି ,ି ଏସବୁ େସଇ ଗେ􀅛ଇ ର େଦାଷ। େସେତେବଳକୁ ଗଁା େଟାକାଏ ବ ି ଜାଗତଆି ର । ଧର କହେି ଲ ବା􀆆 ି

ପେକଇବା ପର􀆳ି ତି ି । େଯେତ ଲୁ ଚ ି ଲୁ ଚ ି ଗେଲବ ି ନ􀆱ି ାର ନାହଂି । ସତଆି ର ବ ି ଫଟା କପାଳ । ଗଁା େଟାକା􀅋 ହାବୁଡେର

ପଡଲି ା ସତଆି । ସତ କଣ ମଛି କଣ ଆଉ କଏି ବ􀆤ି ାସ କରୁ ଛ ି େଯ । ପୁଣ ି ଗଁା ଯାକ ହୁର ି । େଚାର ଧରା େହାଇଛ ି ।

େସେତେବେଳ େକହ ି କାହା ମୁହଁ କୁ ଚାହବ􀇂 ା ଅବ􀆳ାେର ନଥା􀅽 ି । ବାରମ􀈴ାର ଚ􀅦ି ାର କରୁ ଥାଏ ନଜି ଦୁଭ􀆽ାଗ􀈻 ର କଥା କହୁ କହୁ ।

ସେ ଯେ କେବଳ ସାଇକେଲଟି ଅଜ୍ଞାନ ବସ ନେଇଛି , େସକଥା କାହାକୁ ବୁେଝଇ ପାରୁନଥାଏ । କିଏ ବା ବୁଝିବ ଆଉ କଣ

ପାଇଁ ।

େସଇ େକଇଟା ମୂହୁ􀅧􀆽 ଭିତେର ସତିଆ ଅସତିଆ େହାଇସାରିଥାଏ େକେତେବଳୁ । ହୁ􀅢ା ମା􀇇ଆରୁ େଚାର , ତ􀆦ର

େହାଇସାରିଥାଏ । କାହାକୁ ବା େକେତ କଇଫତ େଦବ । ନିଜ ଉପେର ଘୃଣା ଆସୁଥାଏ ସତିଆର େସେତେବେଳ । େସ େଯଉଁ

ହୀନ􀆱ା େହଉଛ ି ତା ପାଇଁ େସ ନେି ଜ ହ 􀇂 ଦାଇ । ଏ ଜୀବନ ଆଉ ର􀇅 ଲାଭ କଣ । ଆଉ େକମତି ି ମୁ􀅢 େଟକ ି ବ􀅙ବି େସ ।

େଗାଟାଏ େହ􀅠ାଳ ଡଆି ଁ ମାର ି ଦଉଡ ି ପେଳଇଲା ଗହଳ ି ଭିତରୁ । ତା ଆରଦନି େଦ􀇅ଲା େବଳକୁ ଶଳାଟା ଗଁା ମୁ􀅢 ଚାକୁ􀅢ା

ଗଛେର ଦଉଡ ି େଦଇଛ ି । ଛ ି ଛ ି ଶଳା ଟା ମଲା ତ ମଲା ଅପବାଦ େନଇ ମଲା , ପୁରା ଗଁା ଟାକୁ ଥାନା କୁ ଭିଡେି ନଲା । ତା

ମାଇପିଟା ବ ି େସଇଭଳ ି । କଛି ି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ଗଁା ଟା ଯାକ ନଁା େର ଥାନାେର େଫରାଦ ।

􀇰ମଶଃ ଥାନା ବାବୁ ଶା􀅽 ପଡ ି ଆସୁ􀇆େଲ । େଗାଟାଏ ଦୀଘ􀆽 􀈄􀆤ାସ େନଇ େମା ଆଡକୁ ଚାହ 􀇂 କହୁ􀇆େଲ , ବୁଝଲି ପରଡି ା ବାବୁ ,

ଏ ନିଶା ପୁଣି େଗାଟାଏ ପରିବାର ଖାଇଗଲା , େକେବ ଏ ରା􀅁ସ ପାଖରୁ ନି􀆱ାର ମିଳିବ େକଜାଣି ।

ଗଞ୍ଜେଇ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..