Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚାନ୍ଦ-କୁମୁଦ
ଚାନ୍ଦ-କୁମୁଦ
★★★★★

© Sarada Parida

Others

1 Minutes   13.8K    3


Content Ranking

ଚା􀆃-କୁମୁଦ

ଦେି ନ ପଚାରଲି ା

କୁମୁଦ କୁ ଚା􀆃

େଦବ କି ଉ􀅧ର

େଦଇନାହ 􀇂 େକେବ ମଁୁ

ମିଳନର କଥା

ତଥାପି କାହକ􀇂 ି େମାେତ

ଏେତ େ􀈄ମ କର ।

ହସି ହସି କୁମୁଦ

ଉ􀅧ର ତ ଦଏି

ଆଶା – ଆଶା􀅋ର ଅଥ􀆽

େକେବ େ􀈄ମ ନୁେହଁ ।

ମଳି ନର ଇ􀅒ା ଯଦ ି

ଥାଆ􀅽ା େମାହର

ବାରଥି ା􀅽 ି ନେି 􀆢 ମୁହ 􀇂

ରସୀକ 􀈇ମର ।

ଦୂରୁ ତୁ ମକୁ ମଁୁ କାହ 􀇂

କରିଥା􀅽ି େ􀈄ମ

ସାରା ଦୁନିଆେର ଆଜି

େହାଇ ବଦନାମ ।

େ􀈄ମ ଏକ ଆକଷ􀆽ଣ

ଦବି 􀈻 ଅନୁଭୂ ତ ି

ଶା􀆤ତ ପବି􀇿 େ􀈄ମ

ଜଗତେର କୀ􀅧􀇃 ।

େତଣୁ ମଁୁ ବାଟ ଚାହ 􀇂

ବେସ ତୁ ମ ନତି ି

େସଇ େମାର ଉପଲ􀆒ି

େସଇ େମାର ଖ􀈻ାତି ।

ଶୁଣି େ􀈄ମ ଗଦଗେଦ

ଚା􀆃 ହସି ଉେଠ

େସ ସଂସେଗ􀆽 କୁମୁଦେର

ସୁଗ􀆆େଯ ଛୁେଟ ।

􀈄ଭାତେର ବିଭୁ ପାେଦ

କୁମୁଦତ େସାେହ

ଚା􀆃ର ଆୟୁଷ ଇଛ ି

ଆେପ ନାଶ ଯାଏ

ଚାନ୍ଦ-କୁମୁଦ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..