Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମତେ ଛୁଁ
ମତେ ଛୁଁ
★★★★★

© Bhakta Malla

Romance

1 Minutes   1.4K    7


Content Ranking

[ ଏକ ]

ମତେ ଛୁଁ

" ମୁଁ " ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ

ଘୁରୁ ଥିବା

ମହ ମହ ବାସୁ ଥିବା

ମୁକୁଳା ପବନ !

[ ଦୁଇ ]

ମତେ ଛୁଁ

" ମୁଁ " ତୁମ ଓଠ ଧାରେ

ଏ ଯାଏ ନିଭି ନ ଥିବା -

ଚିକ୍ ମିକ୍ କରୁଥିବା

ଆରକ୍ତ ଚୁମ୍ବନ !!

[ ତିନି ]

ମତେ ଛୁଁ

" ମୁଁ " ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବା,

ତୁମେ ଆଦୌ ଦେଖି ନ ଥିବା -

ହୃଦୟ ର ଶିହରଣ

ନିଶବ୍ଦ କମ୍ପନ !!!

[ ଚାରି ]

ତୁମ ପ୍ରଶ୍ବାସର -

ଏତେ ପାଖରେ " ମୁଁ "

ଅଥଚ ;

" ନା - ତୁମେ ଛୁଇଁ ପାରିଲ !!

" ନା - ଆଘ୍ରାଣ କଲ !!

" ନା - ଦେଲ ନିବିଡ ଆଲିଙ୍ଗନ !!!
ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ

9th, Sept.2017.

ମତେ ଛୁଁ ନିଶବ୍ଦ ଆଲିଙ୍ଗନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..