Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସେନେହ ବନ୍ଧନ
ସେନେହ ବନ୍ଧନ
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Others

1 Minutes   13.7K    5


Content Ranking

ଅନେକେ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଣୟ କବିିିତା

ଦୂୂୂର ଦିିିଗ୍ ବଳୟେ ଦେଖି।

ଆଜି ମୁଁ ଲେଖୁୁୁଛି ଏ ମୋର କବିିିତା

ତୁୁୁମରି ନାମରେ ସଖି।

ସଭିିିଏ ଭାବନ୍ତି ରାଧା ମୀରା କଥା

ମୋ ଭାବନା ଅଟେ ଭିିିନ୍ନ।

ଅମାବାସ୍ୟା କେବେ ଦେଇନ ଜୀବନେ

ଦେଇଛ ପୁୁୁନେଇ ଜହ୍ନ।

ଅନେକେ ତୂୂୂଳନ୍ତି ମୁୁୁଖ ସୁୁୁନ୍ଦରତା

ମୁଁ ତୁୁୁମ ହୃୃୃଦୟ ଦେଖେ।

କେଉଠି ପାଇବି ନିିିରିମାଖୀ ମନ

ଯାହା ପାଏ ତୁୁୁମ ପାଖେ।

କଦମ୍ବ ବଣରେ କାଦମ୍ବରୀ ରୂୂପେ

ନିିିକାଞ୍ଚନେ ଥିଲ ରହି।

ପ୍ରଣୟ ପୁୁୁଣ୍ୟରେ ଭରିିିଦେଲ ଆଗୋ

ମୋ ଜୀବନ,ହେ ବୈଦେହୀ।

ଆଖି ଲୁୁୁହ ସିିନା ପୋଛି ପାରିିିବିନି

କୋହକୁ ସାଉଟି ନେବି।

ଭାଙ୍ଗିଯାଅ ନାହିଁ ପ୍ରିିିୟତମା ମୋର

ସେନେହେ ସଜେଇ ଦେବି।

ସଖି ଜୀବନେ ବୈଦେହୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..