Khvab Ji

Inspirational


2  

Khvab Ji

Inspirational


સત્ય

સત્ય

1 min 6.7K 1 min 6.7K

એ સત્ય,

દીવાની ગરિમા  

વધારે છે,

કે રાતે અંધારું થાય છે, 

પણ

પ્રગટતું નથી...!


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design