Mukesh Jogi

Thriller


Mukesh Jogi

Thriller


રોજ અસ્તિત્વ ની લડાયો છે

રોજ અસ્તિત્વ ની લડાયો છે

1 min 13.7K 1 min 13.7K

રોજ અસ્તિત્વની લડાયો છે,

ને સમય તું ય તો સવાયો છે,


યુધ્ધ જોતો હતો ભલે સંજય,

ક્યાંક ને ક્યાંક એ ઘવાયો છે,


વૃક્ષ આજે થયું ધરાશાયી,

છાંયડો જ્યારથી રિસાયો છે,


દોસ્ત પહેલાં જેવો હજુ છે, પણ

કયાં સરળતાથી ઊંચકાયો છે,


શખ્સ હાજર નથી સભામાં જે,

પણ ટીકામાં પરત લવાયો છે,


રોજ તું જેમ જેમ ધિકકારે,

એ વધું ને વધું સમાયો છે,


નામ બદનામ આબરૂ બટ્ટો,

છોડ, અખબાર માં છવાયો છે.


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design